Gifted-stroom op Hofstad Lyceum

Hofstad Lyceum is een school die als missie heeft om leerlingen te helpen zich te ontwikkelen om hun eigen geluk te realiseren en daarbij een waardevolle bijdrage te leveren aan onze veranderende maatschappij. Ons motto is ‘Hoogstpersoonlijk’: we zien onze leerlingen écht en zien het als onze opdracht om ze te laten voelen dat ze goed zijn, zoals ze zijn. Deze punten zitten ons in het bloed en worden zichtbaar in ons dagelijks onderwijs en in bijzondere evenementen die we organiseren.

Een Gifted-stroom voor bijzondere leerlingen
Hofstad Lyceum biedt van oudsher perspectief aan leerlingen die naast een vwo-opleiding extra uitdaging zoeken. Een logische vervolgstap is om vanuit dit specialisme een Gifted-stroom op te zetten met als doelstellingen:

  1. We ondersteunen deze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen.
  2. We helpen leerlingen om te gaan met de mogelijkheden die zij daarbij ontmoeten.
  3. We helpen leerlingen zich te ontwikkelen voor het regisseren van hun eigen leerproces én geluk.

Wat biedt deze klas aan uw kind?
Voortbordurend op onze langdurig opgebouwde ervaring in het omgaan met excellentie hebben we per september 2021 voor de nieuwe Gifted-stroom het volgende te bieden:

Een aparte klas gedurende de onderbouw
We weten uit ervaring dat (sociale) veiligheid en de mogelijkheid voor Gifted-leerlingen om te zijn wie ze zijn, essentieel zijn. Daarom willen wij een aparte groep vormen die in elk geval in klas 1, 2 en 3 bij elkaar blijft. In deze omgeving van ‘peers’ kunnen leerlingen zich uiten op een manier die bij ze past en hoeven ze zich niet geforceerd aan te passen. Ook in de bovenbouw zullen we t.z.t. proberen de leerlingen bij elkaar te houden – maar daar kan het iets anders liggen, omdat leerlingen dan hun eigen vakkenpakketten gaan kiezen.

Gymnasium en tweetalig onderwijs
Om voldoende uitdaging te bieden, is het uitgangspunt een klas voor gymnasium en tweetalig onderwijs. Dat behoeft misschien enige uitleg: sluit dat wel aan bij alle leerlingen in deze doelgroep? Wij denken dat deze beide elementen juist ook voor bèta-georiënteerde leerlingen interessant zijn. Bij de klassieke talen die leerlingen leren in het gymnasium wordt taal bij uitstek vanuit het systeem benaderd; dat is in feite wiskundige logica. In de tweetalige opleiding wordt meer dan de helft van de vakken in het Engels aangeboden. Dit maakt dat leerlingen ook bèta-vaktermen aanleren in de taal waarin de meeste artikelen verschijnen. Dat geeft juist ook leerlingen met affiniteit voor bèta-onderwerpen een voorsprong.

Een speciaal geschoold team
De docenten die wij inzetten in deze speciale klas, zijn geschoold in het omgaan met excellentie en hoogbegaafdheid. Dat betekent dat zij hun manier van lesgeven kunnen aanpassen aan de behoeften van deze leerlingen. Zo zal gezocht worden naar lesvormen waarin leerlingen éérst het volledige vraagstuk voorgelegd krijgen (top-down leren) in plaats van (zoals gebruikelijk is) de kleine deel-onderwerpen in hapklare brokken voorgeschoteld te krijgen. Daarnaast besteden we in deze klas nóg explicieter aandacht aan het nut van de leerdoelen in de wereld buiten school, omdat we weten hoe belangrijk dat is voor de motivatie van deze leerlingen.

Extra begeleiding; twee mentoren
Deze klas krijgt in tegenstelling tot andere klassen twee mentoren. Deze mentoren hebben kennis van en affiniteit met excellentie en hoogbegaafdheid. Zij begeleiden de leerlingen op verschillende vlakken:

Leren leren
Veel leerlingen die méér kunnen, konden hun basisschooltijd doorkomen zonder effectieve strategieën te ontwikkelen om leerstof tot zich te nemen. De mentor detecteert of dit bij uw kind het geval is en biedt hier hulp en begeleiding bij, rekening houdend met individuele eigenschappen en leerstijlen. Daarnaast begeleiden we leerlingen actief in het vragen van hulp, iets wat deze leerlingen vaak nog niet goed kunnen.

Sociaal-emotioneel
Veel leerlingen kampen met vragen en zorgen op het sociaal-emotionele vlak. Er wordt expliciet aandacht besteed aan de groepsvorming binnen de groep en aan contacten buiten deze klas. We zorgen ervoor dat deze leerlingen kunnen zijn wie ze zijn.

Reflecteren op de moeilijkheden die hoogbegaafde leerlingen (regelmatig) tegenkomen
In deze klas doen we ons best om het starre systeem dat het voortgezet onderwijs is zoveel mogelijk aan te passen aan de behoeften van deze leerlingen. Er zullen echter zaken blijven waar leerlingen mee om moeten gaan, terwijl zij daar zelf het nut niet direct van inzien. Door hier (al dan niet gezamenlijk) op te reflecteren, voorkomen we dat leerlingen in zo’n geval afhaken.

Ruimte voor additionele specialistische begeleiding
Wanneer een leerling méér nodig heeft dan de hierboven beschreven begeleiding, dan hebben we een team dat in het kader van Passend Onderwijs kan zoeken naar de extra ondersteuning die (eventueel extern) nodig is. Dit zal op maat gebeuren in overleg met ouders en leerlingen.

Optie: deelname aan het ‘Hofstad-excellentieprogramma’
Hofstad Lyceum heeft een excellentieprogramma met activiteiten die zich inmiddels bewezen hebben. Van klas 1 tot en met klas 5 kunnen leerlingen deelnemen aan bijzondere activiteiten buiten de standaardlessen. Deze activiteiten vervangen vaak lessen en komen dus meestal niet zomaar bovenop het lesprogramma. Bij de selectie van leerlingen voor dit programma kijken we vooral naar de behoefte van de leerling, en minder naar de cijfers voor schoolwerk.

Een actieve leerlinggemeenschap buiten de klas
Hofstad Lyceum heeft een bijzonder actieve leerlinggemeenschap. Er zijn groepen leerlingen die zich verenigen om een musical te maken, om evenementen te organiseren om de emancipatie van bepaalde groepen te vergroten, en om verbinding te leggen met bijvoorbeeld de ouderen in onze buurt. Dit zijn bij uitstek open, gastvrije leerlinggroepen die dwars door de onderwijsniveaus en jaarlagen lopen. Voor elke leerling is een geschikt plekje in zo’n leerlinggroep te vinden. Op deze manier kunnen leerlingen ook buiten de groep van hun peers een veilige omgeving vinden om activiteiten te ondernemen die aansluiten bij hun interesses.

Contact tussen ouders
We organiseren verschillende manieren waarop de ouders van de leerlingen in deze klas met elkaar in contact kunnen treden. Zij hebben profijt van het contact met ouders die met dezelfde vraagstukken kampen.

 

Aanmelden
Ouders die hun kind willen aanmelden voor de Gifted-stroom doen dit door zich aan te melden voor tweetalig vwo op Hofstad Lyceum. Maak daarnaast in een mail aan info@hofstadlyceum.nl bekend dat het om een aanmelding voor de specifieke Gifted-stroom gaat. Vink in april op het schooleigen aanmeldformulier ook het vakje ‘Gifted-stroom’ aan. De ouders van leerlingen in de Gifted-stroom betalen de reguliere TTO-Gymnasiumbijdrage.

Selectie
We selecteren de leerlingen voor deze groep op basis van twee gegevens:

  1. De informatie van de basisschool (en eventueel de deelname aan en informatie van de Class for the Gifted als indicatie)
  1. Een intake met ouders en leerling om de uitgangspositie van het kind te begrijpen.


Interesse, vragen of opmerkingen?
Als u naar aanleiding van deze informatie meer wilt weten, kunt u dit aangeven bij de afdelingsleider van de brugklassen, Aafke Birza. We organiseren ouderavonden over dit onderwerp of geven informatie op maat.