Financiën

 

Ouderbijdrage

Om noodzakelijke uitgaven mogelijk te maken waarvoor de school niet voldoende bekostiging ontvangt wordt er een ouderbijdrage geheven. Over de besteding ervan voert de school overleg met de ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad. Voor dit schooljaar is deze ouderbijdrage voor alle leerjaren vastgesteld op € 140,-. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

▪ doelheffing (€ 60,-)
▪ vrijwillige bijdrage (€ 25,-)
▪ huur kluisje (€ 10,-)
▪ tegoed printkosten mediatheek (€ 5,-)
▪ bijdrage projecten (€ 40,-)

De doelheffing wordt besteed aan posten als kopieerkosten, verzekeringen, kosten voor de rechten op het gebruik van audiovisuele middelen, gebruik van softwareprogramma’s en ICT, etc.
De vrijwillige bijdrage is bestemd voor allerlei uitgaven die de leerlingen en hun leerproces ten goede komen, maar die niet te voorzien waren. Na afloop van ieder jaar legt de school over de besteding hiervan verantwoording af aan de ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad.

Met de bijdrage projecten worden alle culturele activiteiten, de cultuurkaart, sportvoorzieningen en de introductie- en/of eindejaarsactiviteiten gefinancierd.

Voor de huur van een kluisje betaalt een leerling € 10,- per schooljaar. Bij verlies van de sleutel moet € 10,- worden betaald. Dit laatstgenoemde bedrag maakt geen deel uit van de ouderbijdrage.

 

Tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs op Hofstad Lyceum kost jaarlijks € 495,00 in klas 1 t/m 3 en jaarlijks € 200,00 in klas 4 t/m 6. In dit bedrag zijn alle kosten van workshops, buitenlandse reizen, jaarlijkse Anglia-examens, het IB-examen in klas 6, extra studieboeken en extra lessen Engels opgenomen. Alleen de kosten van een stage in klas 5 zijn hier niet in verwerkt. Dit komt omdat dit een individuele opdracht is die leerlingen in binnen- of buitenland kunnen doen en die daardoor sterk wisselende kosten met zich meebrengt.

De overheid geeft scholen met een tweetalige opleiding geen extra geld voor activiteiten die met deze opleiding samenhangen. Daarom moeten wij een beroep doen op de ouders/verzorgers van TTO-leerlingen en vragen wij een jaarlijkse ouderbijdrage.

Ouders/verzorgers ontvangen begin oktober de factuur voor de ouderbijdrage via het programma ‘Wis Collect’. In dat programma wordt de mogelijkheid geboden om het factuurbedrag in termijnen te betalen. Het standaard aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het factuurbedrag. Zodra de factuur is ontvangen kunnen ouders/verzorgers dit in Wis Collect aangeven. Lukt het instellen van de termijnen niet, dan kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de financiële administratie. Wanneer betaling van (een deel van) het jaarlijkse TTO-bedrag voor ouders/verzorgers onmogelijk is, kunnen zij vóór 31 oktober van het lopende jaar contact opnemen met de coördinator ven het tweetalig onderwijs, de heer Mattens (MAT@hofstadlyceum.nl).

 

Gymnasium

De kosten voor de gymnasiumleerlingen bedragen € 45,- voor klas 1 en € 115,- voor klas 2 en 3.

 

Schoolboeken

De schoolboeken zijn voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs gratis. De overheid financiert de schoolboeken via de school. De school heeft de levering van de boeken in eigen beheer. Atlassen, woordenboeken, literaire werken, rekenmachines, agenda’s en dergelijke blijven voor rekening van de ouders.
De boeken moeten worden gekaft en er mag niet in worden geschreven. Zoekgeraakte, beschadigde of beschreven boeken moeten worden vergoed.

 

Hofstad EXTRA

Leerlingen uit de brugklas kunnen op vrijdagmiddag na hun lessen deelnemen aan Hofstad EXTRA Sport, Hofstad EXTRA Kunst of Hofstad EXTRA Muziek. Het programma bestaat uit 25 workshops onder professionele leiding. De kosten voor deze EXTRA-lessen bedragen € 135,-.

 

Facturen

Factuur ouderbijdrage

Voor de diverse facturen voor ouderbijdrage en reizen werken wij met WIS Collect. Eind september-begin oktober ontvangen ouders vanuit WIS Collect een e-mail met een link naar de factuur voor de ouderbijdrage voor hun zoon/dochter. De e-mail van WIS Collect kan dus als betrouwbaar worden beschouwd. In de omgeving van WIS Collect kan de betaling van de factuur via iDEAL of gewone overboeking worden afgehandeld en zijn alle betalingen aan de school weer terug te vinden. Het is mogelijk om de betaling van facturen van school in termijnen te voldoen. Afhankelijk van de hoogte van het factuurbedrag wordt u in Wis Collect, het programma waaruit de factuur wordt verzonden, de mogelijkheid geboden om in een aantal termijnen te betalen. U kunt daar zelf aangeven waaraan u de voorkeur geeft: in één keer betalen of gebruik maken van de betalingsregeling. Bedragen boven de 500 euro (voor bijvoorbeeld de kosten voor het tweetalig onderwijs) kunt u in maximaal vijf termijnen voldoen. Lukt het u niet om dit zelf in Wis Collect aan te geven neemt u dan contact op met de financiële administratie van school.

Factuur reizen

Facturen met betrekking tot een reis – indien van toepassing – ontvangen ouders ook via WIS Collect. Voor de facturen van de (verplichte) culturele stedenreis naar Barcelona (havo 4) en Rome (vwo 4) ontvangen ouders ook eind september-begin oktober een e-mail met de link naar de factuur. Het is mogelijk om deze factuur in maximaal 5 termijnen te voldoen. Het is de bedoeling dat de gehele reissom is betaald voordat de reis vertrekt (half maart 2020). Voor de andere reizen worden in de loop van het schooljaar facturen verzonden.

Onderstaand een schema van de buitenlandse reizen die door de school worden georganiseerd.

 

Ooievaarspas

Als uw zoon of dochter in het bezit is van een Ooievaarspas, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie op de schoolkosten volgens de ‘Ooievaarsregeling’. Om te bepalen of u recht heeft op deze subsidie moet de Ooievaarspas bij de conciërge worden gescand en een fotokopie van de pas te worden ingeleverd. Pas nadat de Ooievaarspas is gescand en duidelijk is dat u recht heeft op deze subsidie wordt een bedrag van € 125,- op de factuur van de schoolkosten in mindering gebracht. Als uw zoon of dochter niet langskomt met de Ooievaarspas, ontvangt u een factuur voor het volledige bedrag van de schoolkosten. Als de Ooievaarspas in september is gescand zal dit al in de factuur worden verwerkt.


Schoolspullenpas

Heeft uw zoon/dochter een Haagse Ooievaarspas? En is uw zoon/dochter tussen de 4 jaar en 18 jaar? Dan ontvangt u per post een aanvraagformulier om de Schoolspullenpas aan te vragen. Aanvragen kan voor elk kind van het gezin. Met deze Schoolspullenpas kunt u voor uw zoon/dochter spullen voor school kopen: pennen, potloden, gymspullen, mappen… en wat er verder nog nodig is voor school. De waarde van de pas is € 250,voor brugklasleerlingen en € 150,voor leerlingen vanaf de tweede klas van het voortgezet onderwijs. U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag: https://www.leergelddenhaag.nl/aanvraagssp


Overige kosten

Overige incidentele kosten bijvoorbeeld van (uitwisselings-)projecten of buitenlandse reizen worden voorafgaand aan het project of de reis bekend gemaakt en apart gedurende het schooljaar via WIS Collect in rekening gebracht. Voorwaarde bij facultatieve reizen is dat de ouderbijdrage is voldaan.


Tegemoetkoming schoolkosten

Er bestaan verschillende subsidieregelingen voor ouders die vanwege hun financiële omstandigheden de schoolkosten moeilijk kunnen betalen. Hierover en over een eventuele regeling gespreide betaling geeft de administratie van de school desgewenst informatie. De schooladministratie geeft ook inlichtingen over de tegemoetkoming in de schoolkosten door de overheid. Zie hiervoor ook de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs: www.duo.nl.


Verzekeringen

Het bestuur heeft voor de leerlingen een beperkte collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. Wanneer leerlingen schade veroorzaken, is het beleid van de school deze schade te verhalen op de ouders van de minderjarige leerlingen of op de leerlingen zelf wanneer deze meerderjarig zijn. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van eigendommen van leerlingen. Aan het begin van het school jaar biedt de school de ouders de mogelijkheid een aanvullende verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade of verlies van eigendommen van leerlingen.
Informatie over bovenstaande verzekering is verkrijgbaar bij de administratie van Hofstad Lyceum en bij het servicebureau Lucas onderwijs.