Financiën

Ouderbijdrage
Om noodzakelijke uitgaven mogelijk te maken waarvoor de school niet voldoende bekostiging ontvangt wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Over de besteding ervan voert de school overleg met de ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad. Voor dit schooljaar is deze ouderbijdrage voor alle leerjaren vastgesteld op € 140,-.

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

  • doelheffing (€ 60,-)
  • algemene bijdrage (€ 25,-)
  • huur kluisje (€ 10,-)
  • tegoed printkosten mediatheek (€ 5,-)
  • bijdrage projecten/activiteiten (€ 40,-)

De doelheffing wordt besteed aan posten als kopieerkosten, verzekeringen, kosten voor de rechten op het gebruik van audiovisuele middelen, gebruik van softwareprogramma’s en ICT, etc. De algemene bijdrage is bestemd voor allerlei uitgaven die de leerlingen en hun leerproces ten goede komen, maar die niet te voorzien waren. Na afloop van ieder jaar legt de school over de besteding hiervan verantwoording af aan de ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad.

Met de bijdrage projecten worden alle culturele activiteiten, de cultuurkaart, sportvoorzieningen en de introductie- en/of eindejaarsactiviteiten gefinancierd.
Voor de huur van een kluisje betaalt een leerling € 10,- per schooljaar. Bij verlies van de sleutel moet € 10,- worden betaald. Dit laatstgenoemde bedrag maakt geen deel uit van de ouderbijdrage.

TTO
Voor het tweetalig onderwijs op Hofstad Lyceum vragen wij jaarlijks een bijdrage. Met een bijdrage van € 495,- voor klas 1 t/m 3 en jaarlijks € 200,- voor klas 4 t/m 6 komen we een eind om de extra kosten van dit onderwijs te kunnen dragen. In deze bedragen zijn alle kosten van workshops, buitenlandse reizen, jaarlijkse Anglia-examens, het IB-examen in klas 6, extra studieboeken en extra lessen Engels opgenomen. Alleen de kosten van een stage in klas 5 zijn hier niet in verwerkt. Dit komt omdat dit een individuele opdracht is die leerlingen in binnen- of buitenland kunnen doen en die daardoor sterk wisselende kosten met zich meebrengt.

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen begin oktober de factuur voor de ouderbijdrage. Het is mogelijk om het factuurbedrag in termijnen te betalen. Ook deze bijdrage is niet verplicht.

Gymnasium
Voor het gymnasium vragen wij een ouderbijdrage per leerling van € 50,- voor klas 1 en € 130,- voor klas 2 en 3.

Schoolboeken
De schoolboeken zijn voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs gratis. Atlassen, woordenboeken, literaire werken, rekenmachines, agenda’s en dergelijke blijven voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). De boeken moeten worden gekaft en er mag niet in worden geschreven. Zoekgeraakte, beschadigde of beschreven boeken moeten worden vergoed.

Hofstad EXTRA
Leerlingen uit de brugklas kunnen op vrijdagmiddag na hun lessen deelnemen aan Hofstad EXTRA Sport, Hofstad EXTRA Kunst of Hofstad EXTRA Muziek. Het programma bestaat uit 25 workshops onder professionele leiding. De kosten voor deze EXTRA-lessen bedragen € 135,-.

Facturen
Factuur ouderbijdrage
Voor de diverse facturen voor ouderbijdrage en reizen werken wij met WIS Collect. Begin oktober ontvangen ouder(s)/verzorger(s) vanuit WIS Collect een e-mail met een link naar de factuur voor de ouderbijdrage voor hun kind. De e-mail van WIS Collect kan dus als betrouwbaar worden beschouwd. In de omgeving van WIS Collect kan de betaling van de factuur via iDEAL of gewone overboeking worden afgehandeld en zijn alle betalingen aan de school weer terug te vinden. Het is mogelijk om de betaling van facturen van school in termijnen te voldoen. Afhankelijk van de hoogte van het factuurbedrag wordt in Wis Collect, het programma waaruit de factuur wordt verzonden, de mogelijkheid geboden om in een aantal termijnen te betalen. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen daar zelf aangeven waaraan de voorkeur wordt gegeven: in één keer betalen of gebruik maken van de betalingsregeling. Bedragen boven de 500 euro kunnen in maximaal vijf termijnen worden voldaan. Lukt het niet om dit zelf in Wis Collect aan te geven, dan kan contact worden opgenomen met de financiële administratie van school.
Het al dan niet voldoen van de ouderbijdrage heeft geen consequenties voor deelname aan activiteiten.

Factuur reizen
Ook voor buitenlandreizen wordt een bijdrage gevraagd. Facturen met betrekking tot een reis – indien van toepassing – ontvangen ouder(s)/verzorger(s) ook via WIS Collect. Voor de facturen van de (verplichte) culturele stedenreis naar Barcelona (havo 4) en Rome (vwo 4) ontvangen ouder(s)/verzorger(s) ook eind september-begin oktober een e-mail met de link naar de factuur. Het is mogelijk om deze factuur in maximaal 5 termijnen te voldoen. Het is de bedoeling dat de gehele reissom is betaald voordat de reis vertrekt (half maart). Voor de andere reizen worden in de loop van het schooljaar facturen verzonden.

In de schoolgids 2022-2023 staat een schema van de buitenlandse reizen die door de school worden georganiseerd.

Ooievaarspas
De Ooievaarspasregeling is niet meer van toepassing op de ouderbijdrage. Wel kunt u als uw kind in het bezit is van een Ooievaarspas via Stichting Leergeld een schoolspullenpas aanvragen.
Schoolspullenpas Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? En is uw kind tussen de 4 jaar en 18 jaar? Dan ontvangt u per post een aanvraagformulier om de Schoolspullenpas aan te vragen. Aanvragen kan voor elk kind van het gezin.
Met deze Schoolspullenpas kunt u voor uw kind spullen voor school kopen: pennen, potloden, gymspullen, mappen… en wat er verder nog nodig is voor school.
De waarde van de pas is € 250,- voor brugklasleerlingen en € 150,- voor leerlingen vanaf de tweede klas van het voortgezet onderwijs. U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag: https://www.leergelddenhaag.nl/aanvraagssp.

Overige kosten
Overige incidentele kosten bijvoorbeeld van (uitwisselings-)projecten of buitenlandse reizen worden voorafgaand aan het project of de reis bekend gemaakt en apart gedurende het schooljaar via WIS Collect in rekening gebracht.

Tegemoetkoming schoolkosten
Er bestaan verschillende subsidieregelingen voor ouder(s)/verzorger(s) die vanwege hun financiële omstandigheden de schoolkosten moeilijk kunnen betalen. Hierover en over een eventuele regeling gespreide betaling geeft de administratie van de school desgewenst informatie. De schooladministratie geeft ook inlichtingen over de tegemoetkoming in de schoolkosten door de overheid. Zie hiervoor ook de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs: www.duo.nl.

Verzekeringen
Het bestuur heeft voor de leerlingen een beperkte collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. Wanneer leerlingen schade veroorzaken, is het beleid van de school deze schade te verhalen op de ouder(s)/verzorger(s) van de minderjarige leerlingen of op de leerlingen zelf wanneer deze meerderjarig zijn. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van eigendommen van leerlingen. Aan het begin van het school jaar biedt de school de ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid een aanvullende verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade of verlies van eigendommen van leerlingen. Informatie over bovenstaande verzekering is verkrijgbaar bij de administratie van Hofstad Lyceum en bij het servicebureau Lucas onderwijs.